De klant erkent uitsluitend te contracteren volgens onderhavige algemene bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Eskimo. Alle bijkomende en navolgende bestellingen gebeuren onder aanvaarding dezer zelfde algemene voorwaarden. Indien een der onderstaande bedingen haar geldigheid zou verliezen, brengt dit geenszins de nietigheid van de overige bedingen met zich mee.


Gratis recht op vervanging en terugzending

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen. Van zodra de consument gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen waarbinnen de consument het goed ook effectief dient terug te sturen naar de verkoper.

Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 7, waarin het recht om van de aankoop af te zien wordt uiteengezet. Eskimo is gerechtigd dit bewijs te leveren door fotografie.

De consument mag de goederen openen en gebruiken zo lang hij niet verder gaat dan nodig om de producten te inspecteren/beoordelen.

De consument behoudt ook steeds zijn herroepingsrecht.

ESKIMO kan een schadevergoeding aan de consument vragen wanneer de consument een waardevermindering aan de teruggestuurde goederen toegebracht heeft (bijv. bevuild, beschadigd, behandeld, teruggestuurd zonder originele labels of prijskaartjes of met geopende of verwijderde hygiënestickers).Levering/verzendingskosten
Eskimo is afhankelijk van haar leveranciers, en levert aldus binnen de vijf tot zeven werkdagen na de bestelling, behoudens haar eigen leverancier niet in de mogelijkheid is tijdig tot levering over te gaan, waarbij Eskimo door de consument niet tot schadevergoeding kan gehouden zijn bij laattijdige levering of onmogelijkheid de artikelen te leveren. Bij onmogelijkheid het artikel te leveren, zal Eskimo de consument verwittigen, waarbij deze de keuze heeft een vergelijkbaar artikel te kiezen tegen diens gangbare prijs, dan wel zich de reeds betaalde aankoopsom te laten terugbetalen zonder bijkomende kosten of vergoeding.

De minimale waarde van de bestelling voor een gratis levering bedraagt EUR 60 (zestig Euro). Voor bestellingen met een lagere waarde wordt een portkost aangerekend die afzonderlijk en expliciet verschijnt bij het boeken van de bestelling. Voor leveringen buiten België worden steeds portkosten aangerekend welke afzonderlijk en expliciet verschijnen bij het boeken van de bestelling.


Prijzen en betalingswijzen
De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW.
De betaling van de artikelen gebeurt via betaalkaart. Behoudens anders overeengekomen is de overeenkomst slechts gesloten nadat de betaling op deze wijze is gebeurd. Eskimo behoudt zich het recht voor om op elk moment bepaalde betalingsmethoden te weigeren na het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek. Elke tekortkoming aan de naleving van deze algemene voorwaarden, het niet eerbiedigen door de klant van de door hem aangegane verbintenissen, verleent Eskimo het recht om, zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn de leveringen stil te leggen en op te schorten, of een einde te maken aan de lopende overeenkomst, onverminderd het recht om de werkelijk te bewijzen schade te vorderen. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de besteller, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, toetreden tot een collectieve schuldenregeling, ontbinding met in vereffening stelling en/of staking van betaling in hoofde van de klant.


Weigering van bestellingen
Wanneer Eskimo een on-line bestelling niet kan uitvoeren, brengt zij de consument hiervan onverwijld op de hoogte. Bestellingen kunnen via de Eskimo Webshop enkel geldig worden geplaatst in de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels.


Eigendomsvoorbehoud
Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Eskimo totdat zij volledig werden betaald.


Bescherming van persoonsgegevens
Eskimo verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde te geven, te verkopen of af te staan aan derden en uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor commerciële of promotionele acties (met uitzondering van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep Eskimo). Eskimo respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of publicitaire acties door Eskimo kan u een brief schrijven naar het adres voorzien in artikel 10. Indien een derde buiten de wil van Eskimo om de persoonlijke gegevens van diens klant(en) zou bemachtigen of misbruiken met schade voor de klant tot gevolg, dan zal de klant voorafgaandelijk aan het daadwerkelijk vorderen van deze geleden schade aan Eskimo de kans geven zich zelf eerst tot deze derde te richten dan wel de nodige stappen te ondernemen teneinde het schadeverwekkende feit te doen ophouden en/of haar tot deze derde te richten in gedwongen tussenkomst en/of vrijwaring voor de door de klant lastens Eskimo te vorderen schade.


Wettelijke informatie over het recht op terugzending

  1. Recht om van de verkoop af te zien De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen. Van zodra de consument gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen waarbinnen de consument het goed ook effectief dient terug te sturen naar de verkoper.

Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van Eskimo. De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het adres conform artikel 10.

  1. Gevolgen van de terugzending Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan.


Garantie
De wettelijke waarborg bedraagt 2 jaar.


Online Dispute Resolution platform

Link naar het online platform van de Europese Commissie naar online beslechting consumentengeschillen (ook wel bekend als: ODR platform): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Of te mailen naar odr@eccbelgium.be


Toepasselijke rechtbank en taal
Voor alle geschillen in verband met deze voorwaarden zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Bij onduidelijkheden ingevolge de vertaling ter informatie van de oorspronkelijke Nederlandse tekst zal de inhoud van deze laatste primeren.


Exploitant van de online shop - contact
ESKIMO
Autostradeweg 2
9090 Melle - België

Geregistreerd bij het Handelsregister te Gent onder volgend nummer HRG 154.295 RCG en met als BTW nummer : BE 0436.269.574


ESKIMO
Bedrijfsleiding : Stanislas De Groote
Per e-mail: webshop@eskimo.eu
Per brief : ESKIMO - Autostradeweg 2 - 9090 Melle - België

Laden
Laden